Lịch làm việc (Calendar)

Lịch làm việc

 

Công cụ hữu ích này có thể giúp bạn thiết lập, quản lý công việc hằng ngày

  • Thiết lập một cuộc họp cho phòng ban của bạn
  • Bạn có thể thiết lập một thông báo nhắc nhở khi gần đến một cuộc hẹn mà bạn đã định sẵn.
  • Bạn có thể chia sẻ lịch làm việc của mình cũng như thời gian cuộc họp với những đồng nghiệp trong phòng ban của bạn. 

 

Luôn ngăn nắp và đúng lịch

Nhận lời nhắc sự kiện trên điện thoại hoặc hộp thư đến của bạn. Đính kèm tệp hoặc tài liệu vào sự kiện để bạn có tài liệu phù hợp khi cuộc họp bắt đầu.

 

Tìm thời gian với nhóm của bạn

Chia sẻ lịch giúp bạn dễ dàng tìm thấy thời gian với những người bạn làm việc cùng và đề xuất thời gian họp phù hợp với mọi người.


Tính năng liên quan

  1. Email
  2. Danh bạ (Contacts)
  3. Công việc (Tasks)
  4. Lưu trữ dữ liệu (Briefcase)