Hệ thống Anti Spam và Anti Virus

Hệ thống Anti Spam và Anti Virus

Khi phát hiện email phát tán virus từ bất kỳ địa chỉ mail nào từ hệ thống mail của bạn, hệ thống của BIN Media sẽ ngăn chặn email phát tán virus này đồng thời sẽ gửi một email cảnh báo đến địa chỉ đó. Việc này giúp ngăn chặn việc phát tán virus hoặc spam mail làm ảnh hưởng đến hệ thống của bạn.


Dịch vụ liên quan

  1. Cấu hình tên miền
  2. Sản phẩm chính
  3. Mã hóa dữ liệu