Cấu hình tên miền

Cấu hình tên miền

BIN Media sẽ hỗ trợ bạn cấu hình tên miền miễn phí để đảm bảo rằng email của bạn sẽ hoạt động tốt với BIN Apps for work

  • Thay đổi bản ghi MX để thiết lập việc gửi nhận thư.
  • Thay đổi bản ghi CNAME để thiết lập đường dẫn đến webmail.
  • Thay đổi bản ghi TXT để thiết lập những tính năng khác.


Dịch vụ liên quan

  1. Sản phẩm chính
  2. Mã hóa dữ liệu
  3. Hệ thống Anti Spam và Anti Virus